нетна стойност на активите
към 19/6/2018
Астра КешBGN 15,349,766
Астра КомодитиUSD 325,757
Астра ПлюсBGN 547,013
Астра ДинамикUSD 114,395
Астра ЕнерджиUSD 839,863
доходност от началото на годината
към 19/6/2018 *
Астра Кеш0.56 %
Астра Комодити-1.07 %
Астра Плюс3.05 %
Астра Динамик-3.29 %
Астра Енерджи3.78 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 19/6/2018
Астра Кеш1.82 %
Астра Комодити3.74 %
Астра Плюс1.76 %
Астра Динамик-13.42 %
Астра Енерджи20.21 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 19/6/2018 *
Астра Кеш3.37 %
Астра Комодити-10.65 %
Астра Плюс-1.12 %
Астра Динамик-17.95 %
Астра Енерджи-14.63 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 15/6/2018 *
Астра Кеш0.83 %
Астра Комодити8.34 %
Астра Плюс6.13 %
Астра Динамик8.47 %
Астра Енерджи11.11 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/6/2018
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 99 999.99 лв. включително над 99 999.99 лв. до 6 месеца включително над 6 месеца
13.7915 
(0.08%)
13.7984 13.7915 13.7846 13.7915
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.5059 
(-0.18%)
3.5410 3.5059 3.5059 3.5059
ДФ Астра Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
8.9645 
(0.24%)
9.0093 8.9645 8.9197 8.9645
ДФ Астра Динамик   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.3998 
(0.28%)
4.4218 4.3998 4.3998 4.3998
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
5.1898 
(0.34%)
5.2157 5.1898 5.1898 5.1898

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш BG75 UNCR 7000 1520 2496 50 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Комодити BG 79 UNCR 7000 1520 2829 46 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Плюс BG71 UNCR 7000 1520 2496 25 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Динамик BG90UNCR70001520982797 UNCRBGSF
ДФ Астра Енерджи BG17UNCR70001520982947 UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Информация относно обработката и защитата на лични данни от Астра Асет Мениджмънт АД

Уведомление относно намерението на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД да преобразува чрез сливане ДФ Астра Кеш и ДФ Астра Плюс

С настоящото искаме да Ви уведомим, че УД „Астра Асет Мениджмънт” АД има намерение да започне процедура по преобразуване на ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Плюс”. Преобразуването на двата договорни фонда предвижда тяхното сливане в нов договорен фонд – „Астра Кеш плюс”, след издадване на съответното разрешение от страна на Комисията за финансов наздзор.

Уведомление относно промяна в стратегията и инвестиционната политика на ДФ „Астра Динамик”, организиран и управляван от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори относно получено на 06 октомври 2017 г. одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) за промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на ДФ „Астра Динамик” (предишно наименование ДФ „Астра Ценни метали”).