нетна стойност на активите
към 19/7/2017
Астра КешBGN 15,091,945
Астра КомодитиUSD 322,749
Астра ПлюсBGN 542,278
Астра Ценни МеталиUSD 6,635
Астра ЕнерджиUSD 718,875
доходност от началото на годината
към 19/7/2017 *
Астра Кеш0.70 %
Астра Комодити-4.03 %
Астра Плюс2.86 %
Астра Ценни Метали-10.26 %
Астра Енерджи-12.35 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 19/7/2017
Астра Кеш1.41 %
Астра Комодити-7.05 %
Астра Плюс4.59 %
Астра Ценни Метали-7.42 %
Астра Енерджи-6.11 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 19/7/2017 *
Астра Кеш3.53 %
Астра Комодити-12.41 %
Астра Плюс-1.34 %
Астра Ценни Метали-18.79 %
Астра Енерджи-22.20 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 14/7/2017 *
Астра Кеш0.66 %
Астра Комодити9.24 %
Астра Плюс4.30 %
Астра Ценни Метали33.92 %
Астра Енерджи14.88 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/7/2017
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 99 999.99 лв. включително над 99 999.99 лв. до 6 месеца включително над 6 месеца
13.5593 
(0.01%)
13.5661 13.5593 13.5525 13.5593
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.4664 
(0.38%)
3.5011 3.4664 3.4664 3.4664
ДФ Астра Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
8.8869 
(0.07%)
8.9313 8.8869 8.8425 8.8869
ДФ Астра Ценни Метали   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
5.1041 
(-0.27%)
5.1296 5.1041 5.1041 5.1041
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.4421 
(0.81%)
4.4643 4.4421 4.4421 4.4421

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш BG75 UNCR 7000 1520 2496 50 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Комодити BG 79 UNCR 7000 1520 2829 46 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Плюс BG71 UNCR 7000 1520 2496 25 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Ценни Метали BG90UNCR70001520982797 UNCRBGSF
ДФ Астра Енерджи BG17UNCR70001520982947 UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Уведомление относно промяна в наименованието, стратегията и инвестиционната политика на ДФ „Астра Ценни метали”, организиран и управляван от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори относно взето решение на заседание на Съвета на директорите на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД от 14.07.2017г. за промяна в наименованието, стратегията и инвестиционната политика на ДФ „Астра Ценни метали”

Промените влизат в сила след получаване на одобрение от КФН. Настоящите и потенциални инвеститори ще могат да се запознаят с актуализирания Проспект на Фонда, след одобрението на КФН, включително с информацията относно промяната на размера на разходите за издаване и обратно изкупуване на дялове, в офиса на Управляващото дружество – София, ул. „Средна гора” 49, ет.5, ап.8, както и на фирмения уеб сайт – www.astraam.bg.

Притежателите на дялове ще бъдат своевременно уведомени за промените в Правилата, за да вземат своето инвестиционно решение.

Без разходи за обратно изкупуване за срока от 28.12.2014 г. до 28.12.2015 г.

Във връзка с взето решение на СД на Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД, дружеството уведомява всички инвеститори, че при изчисляване цената на обратно изкупуване на ДФ „Астра Комодити” за срок на инвестицията до 12 месеца, Управляващото дружество няма да начислява разходите по обратно изкупуване за периода от 28.12.2014 г. до 28.12.2015 г., включително. В посочения срок дяловете на ДФ „Астра Комодити” за срок на инвестираната сума ще се изкупуват обратно по НСА на един дял.

Уведомление относно промяна в таксата управление на ДФ „Астра Кеш”, организиран и управляван от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори в ДФ „Астра Кеш” за промяна на таксата управление към управляващото дружество, която влиза в сила от 19.12.2014г.

Възнаграждението на Управляващото дружество се намалява от 0.75% (седемдесет и пет на десет хиляди) на 0.50% (петдесет на десет хиляди) от нетната стойност на активите (НСА) на Договорния фонд на годишна база и се изчислява ежедневно.