нетна стойност на активите
към 22/2/2018
Астра КешBGN 15,216,906
Астра КомодитиUSD 335,306
Астра ПлюсBGN 532,658
Астра ДинамикUSD 112,698
Астра ЕнерджиUSD 829,824
доходност от началото на годината
към 22/2/2018 *
Астра Кеш-0.32 %
Астра Комодити1.62 %
Астра Плюс0.35 %
Астра Динамик-4.72 %
Астра Енерджи2.54 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 22/2/2018
Астра Кеш1.24 %
Астра Комодити-1.49 %
Астра Плюс-3.07 %
Астра Динамик-18.34 %
Астра Енерджи7.92 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 22/2/2018 *
Астра Кеш3.39 %
Астра Комодити-10.78 %
Астра Плюс-1.44 %
Астра Динамик-19.61 %
Астра Енерджи-16.01 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 16/2/2018 *
Астра Кеш0.79 %
Астра Комодити8.24 %
Астра Плюс6.01 %
Астра Динамик7.49 %
Астра Енерджи11.81 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 22/2/2018
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 99 999.99 лв. включително над 99 999.99 лв. до 6 месеца включително над 6 месеца
13.6715 
(0.02%)
13.6783 13.6715 13.6647 13.6715
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.6013 
(-0.07%)
3.6373 3.6013 3.5293 3.6013
ДФ Астра Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
8.7293 
(0.40%)
8.7729 8.7293 8.6857 8.7293
ДФ Астра Динамик   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
4.3346 
(-0.50%)
4.3563 4.3346 4.3346 4.3346
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
5.1277 
(0.28%)
5.1533 5.1277 5.1277 5.1277

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш BG75 UNCR 7000 1520 2496 50 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Комодити BG 79 UNCR 7000 1520 2829 46 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Плюс BG71 UNCR 7000 1520 2496 25 в лева UNCRBGSF
ДФ Астра Динамик BG90UNCR70001520982797 UNCRBGSF
ДФ Астра Енерджи BG17UNCR70001520982947 UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Уведомление относно промяна в стратегията и инвестиционната политика на ДФ „Астра Динамик”, организиран и управляван от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори относно получено на 06 октомври 2017 г. одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) за промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на ДФ „Астра Динамик” (предишно наименование ДФ „Астра Ценни метали”).

Уведомление относно промяна в наименованието, стратегията и инвестиционната политика на ДФ „Астра Ценни метали”, организиран и управляван от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори относно взето решение на заседание на Съвета на директорите на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД от 14.07.2017г. за промяна в наименованието, стратегията и инвестиционната политика на ДФ „Астра Ценни метали”

Промените влизат в сила след получаване на одобрение от КФН. Настоящите и потенциални инвеститори ще могат да се запознаят с актуализирания Проспект на Фонда, след одобрението на КФН, включително с информацията относно промяната на размера на разходите за издаване и обратно изкупуване на дялове, в офиса на Управляващото дружество – София, ул. „Средна гора” 49, ет.5, ап.8, както и на фирмения уеб сайт – www.astraam.bg.

Притежателите на дялове ще бъдат своевременно уведомени за промените в Правилата, за да вземат своето инвестиционно решение.

Без разходи за обратно изкупуване за срока от 28.12.2014 г. до 28.12.2015 г.

Във връзка с взето решение на СД на Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД, дружеството уведомява всички инвеститори, че при изчисляване цената на обратно изкупуване на ДФ „Астра Комодити” за срок на инвестицията до 12 месеца, Управляващото дружество няма да начислява разходите по обратно изкупуване за периода от 28.12.2014 г. до 28.12.2015 г., включително. В посочения срок дяловете на ДФ „Астра Комодити” за срок на инвестираната сума ще се изкупуват обратно по НСА на един дял.