ДФ Астра Комодити

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 2/8/2021
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000 USD
над
50 000 USD
* до 12 месеца над 12 месеца
ДФ Астра Комодити n/a  n/a n/a n/a n/a
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Комодити може да видите за конкретен период или дата от календара, считано от 17 октомври 2011 г. * За срока от 30.12.2016 г. до 30.12.2017 г., включително, дяловете на ДФ „Астра Комодити” ще се изкупуват обратно по НСА на един дял без да бъдат начислявани разходи за обратно изкупуване и за срок на инвестицията до 12 месеца. Дяловете на ДФ Астра Комодити се предлагат публично от 06/10/2008

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50,000.00 USD включително над 50,000 USD до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
02/8/2021 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
30/7/2021 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
29/7/2021 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
28/7/2021 2.3604 2.3840 2.3604 2.3132 2.3604 n/a
27/7/2021 2.3581 2.3817 2.3581 2.3109 2.3581 n/a
26/7/2021 2.3481 2.3716 2.3481 2.3011 2.3481 n/a
23/7/2021 2.3893 2.4132 2.3893 2.3415 2.3893 n/a
22/7/2021 2.3894 2.4133 2.3894 2.3416 2.3894 n/a
21/7/2021 2.3878 2.4117 2.3878 2.3400 2.3878 n/a
20/7/2021 2.3871 2.4110 2.3871 2.3394 2.3871 n/a
19/7/2021 2.3693 2.3930 2.3693 2.3219 2.3693 n/a
16/7/2021 2.3769 2.4007 2.3769 2.3294 2.3769 n/a
15/7/2021 2.3617 2.3853 2.3617 2.3145 2.3617 n/a
14/7/2021 2.3479 2.3714 2.3479 2.3009 2.3479 n/a
13/7/2021 2.3390 2.3624 2.3390 2.2922 2.3390 n/a
12/7/2021 2.3391 2.3625 2.3391 2.2923 2.3391 n/a
09/7/2021 2.3298 2.3531 2.3298 2.2832 2.3298 n/a
08/7/2021 2.3272 2.3505 2.3272 2.2807 2.3272 n/a
07/7/2021 2.3238 2.3470 2.3238 2.2773 2.3238 n/a
06/7/2021 2.3339 2.3572 2.3339 2.2872 2.3339 n/a
05/7/2021 2.3525 2.3760 2.3525 2.3055 2.3525 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Комодити

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 2/8/2021
Астра КомодитиUSD 82,727
доходност от началото на годината
към 2/8/2021 *
Астра Комодити-100.00 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 2/8/2021 *
Астра Комодити-100.00 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 30/7/2021 *
Астра Комодити100.83 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.