ДФ Астра Енерджи

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 16/10/2019
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000 USD
над
50 000 USD
* до 12 месеца над 12 месеца
ДФ Астра Енерджи 4.4517  4.4740 4.4517 4.4517 4.4517
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

. Дяловете на ДФ Астра Енерджи се предлагат публично от 6 October 2008

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Глобал Екуити
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Енерджи

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 16/10/2019
Астра ЕнерджиUSD 720,417
доходност от началото на годината
към 16/10/2019 *
Астра Енерджи7.48 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 16/10/2019 *
Астра Енерджи-13.74 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 26/7/2019 *
Астра Енерджи21.09 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.