ДФ Астра Динамик

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/9/2018
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000 USD
над
50 000 USD
* до 12 месеца над 12 месеца
ДФ Астра Динамик 4.1537  4.1745 4.1537 4.1537 4.1537
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

. Дяловете на ДФ Астра Динамик се предлагат публично от 6 October 2008

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Динамик

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 18/9/2018
Астра ДинамикUSD 107,997
доходност от началото на годината
към 18/9/2018 *
Астра Динамик-8.70 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 18/9/2018 *
Астра Динамик-18.11 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 14/9/2018 *
Астра Динамик9.34 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.