Обща информация

Инвестиционна политика и цели постигане на добра текуща доходност и запазване стойността на инвестициите при консервативна политика
Ниво на риск ниско
Инвестиционен портфейл и ограничения инвестиции в банкови депозити и други нискорискови финансови активи

Активи

  Относителен дял (%) в активи на фонда
Банкови депозити до 100%
Държавни ценни книжа до 100%
Ипотечни и корпоративни облигации до 80%
Общински облигации до 80%
Дялове и акции на други колективни инвестиционни схеми до 10%
Парични средства в каса, вземания по безсрочни или със срок до 3 месеца банкови депозити, ценни книжа или други парични средства минимум 5%

Активно управление на портфейла

Оценка на активите и на дяловете: всеки работен ден
Начало на публичното предлагане 06.10.2008 г.
Код на БФБ - София MFO2
ISIN код BG9000014084
Номинална стойност на 1 дял 10.00
Валута BGN

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.