Обща информация

Инвестиционна политика и цели Осигуряване на дългосрочен ръст на стойността на активите, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на оптимален доход при поемане на умерен риск и осигуряване на ликвидност
Ниво на риск умерено
Инвестиционен портфейл и ограничения Инвестиции в облигации и ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари, инвестиции в банкови депозити

Активи

  Относителен дял (%) в активи на фонда
Държавни ценни книжа до 100%
Корпоративни облигации до 60%
Ипотечни и общински облигации до 50%
Дялове на други предприятия за колективно инвестиране до 30%
Акции и борсово търгувани продукти до 40%
Дялове на колективни инвестиционни схеми до 60%
Банкови депозити до 50%
Деривативни финансови инструменти до 60%

Активно управление на портфейла

Оценка на активите и на дяловете: всеки работен ден
Начало на публичното предлагане 27.07.2018 г.
ISIN код BG9000004184
Номинална стойност на 1 дял 10.00
Валута BGN

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.