Уведомление относно замяна на банката депозитар на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове

9 September 2011

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори в ДФ „Астра Кеш”, ДФ „Астра Баланс” и ДФ „Астра Плюс” относно получени на 8 септември 2011 г. одобрения от Комисията за финансов надзор за замяна на банката депозитар на договорните фондове „Юробанк И Еф Джи България” АД с „УниКредит Булбанк” АД. Притежатели на дялове и потенциалните инвеститори в договорните фондове ще бъдат допълнително уведомени за разкритите клиентски сметки в „УниКредит Булбанк” АД.

Прехвърлянето на паричните средства и финансовите инструменти на договорните фондове в „УниКредит Булбанк” АД ще бъде извършено в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение и при спазване на законовите изисквания.