Уведомление относно промяна в таксата управление на ДФ „Астра Кеш”, организиран и управляван от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

22 December 2014

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори в ДФ „Астра Кеш” за промяна на таксата управление към управляващото дружество, която влиза в сила от 19.12.2014г.

Възнаграждението на Управляващото дружество се намалява от 0.75% (седемдесет и пет на десет хиляди) на 0.50% (петдесет на десет хиляди) от нетната стойност на активите (НСА) на Договорния фонд на годишна база и се изчислява ежедневно.