Информация относно получено разрешение от КФН за преобразуване чрез сливане ДФ Астра Кеш и ДФ Астра Плюс

20 June 2018

С настоящото искаме да Ви уведомим, че на 12.06.2018 г. УД „Астра Асет Мениджмънт” АД получи разрешение от Комисия за финансов наздзор за преобразуване на ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Плюс чрез сливане в нов договорен фонд – ДФ „Астра Кеш плюс”.

Моля да имате предвид, че продажбата и обратното изкупуване на дялове от съществуващите ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Плюс” ще бъде преустановено на 12.07.2018 г.

Ефективната дата на преобразуването ще бъде на 24.07.2018 г., като дяловете на новоучредения договорен фонд ще могат да бъдат продавани или обратно изкупувани 3 (три) дни след ефективната дата на преобразуването.

Повече информация по процеса на преобразуване на ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Плюс”, както и копие от доклада на независимия одитор може да получите в офиса на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД на адрес: гр. София, ул. Средна гора 49, ет.5. или на интернет страницата на дружеството /тук/.