От 04.07.2019 г. до 12.07.2019 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

3 July 2019

На свое заседание от 01.07.2019 г. Съветът на директорите на УД Астра Асет Мениджмънт АД взе решение за периода от 04.07.2019 до 12.07.2019 г. да спре временно приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове, издавани от организираните и управлявани от дружеството договорни фондове: ДФ Астра Кеш плюс, ДФ Астра Комодити, ДФ Астра Енерджи.

Приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове ще бъде възобновено на 15.07.2019 г.

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 03.07.2019 г., ще бъдат обявени на 04.07.2019 г. и ще се изпълнят на 15.07.2019 г.

Решението на Съвета на директорите на управляващото дружество от 01.07.2019 г. е взето във връзка със замяната на депозитаря на договорните фондове и фактическото прехвърляне на съхраняваните активи от стария към новия депозитар.