Уведомление относно намерението на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД да преобразува ДФ Астра Комодити чрез вливане в ДФ Астра Енерджи

28 April 2021

С настоящото искаме да Ви уведомим, че УД „Астра Асет Мениджмънт” АД e започнало процедура по преобразуване на ДФ „Астра Комодити” и ДФ „Астра Енерджи”. Преобразуването на двата договорни фонда предвижда вливане на ДФ „Астра Комодити” в ДФ „Астра Енерджи”, след издаване на съответното разрешение от страна на Комисия за финансов наздзор.