нетна стойност на активите
към 22/2/2024
Астра Кеш Плюс BGN 12,768,271
Астра Глобал Екуити EUR 381,424
доходност от началото на годината
към 22/2/2024 *
Астра Кеш Плюс 0.32 %
Астра Глобал Екуити -3.64 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 22/2/2024
Астра Кеш Плюс -1.11 %
Астра Глобал Екуити -8.67 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 22/2/2024 *
Астра Кеш Плюс 0.43 %
Астра Глобал Екуити -2.17 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 16/2/2024 *
Астра Кеш Плюс 4.35 %
Астра Глобал Екуити 11.88 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 22/2/2024
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
10.6823 
(0.07%)
10.7357 10.6823 10.6289 10.6823
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
8.0638 
(0.44%)
8.1041 8.0638 8.0235 8.0638

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Преобразуване на ДФ Астра Енерджи чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Енерджи чрез вливане в Астра Кеш Плюс се преустановява изчисляването на Нетна стойност на активите на двата фонда за 5 (пет) работни дни до ефективната дата на преобразуване.

Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Енерджи чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс