нетна стойност на активите
към 28/6/2022
Астра Кеш ПлюсBGN 12,991,917
Астра БалансEUR 112,694
Астра Глобал ЕкуитиEUR 403,789
Астра ЕнерджиUSD 32,764
доходност от началото на годината
към 28/6/2022 *
Астра Кеш Плюс-2.37 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити-16.30 %
Астра Енерджи-5.54 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 28/6/2022
Астра Кеш Плюс-3.03 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити-15.01 %
Астра Енерджи-2.92 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 28/6/2022 *
Астра Кеш Плюс0.76 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити-1.93 %
Астра Енерджи-13.71 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 24/6/2022 *
Астра Кеш Плюс4.54 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити14.71 %
Астра Енерджи10.49 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 28/6/2022
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
11.1027 
(-0.17%)
11.1582 11.1027 11.0427 11.1027
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
9.4927 
(-0.04%)
9.5402 9.4927 9.4452 9.4927
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
8.5367 
(0.30%)
8.5794 8.5367 8.4940 8.5367
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.9948 
(0.00%)
3.0098 2.9948 2.9948 2.9948

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Уважаеми инвеститори, На основание чл.9, ал.1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), Ви уведомяваме, че към 31.05.2022г. в продължение на 6 /шест/ последователни месеца, средномесечната нетна стойност на активите на Договорен фонд „Астра Енерджи” е по-малка от 500 000 лв.

На свое заседание от 15.11.2021г. СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД измени и прие нови Общи условия приложими към договорите с клиенти на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.Общите условия влизат в сила от 20.12.2021г.

Преобразуване на Астра Комодити чрез вливане в Астра Енерджи